Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024 

Počty podaných přihlášek:
OA-ekonomika a podnikání v EU: 175
OA-cestovní ruch: 228
Ekonomické lyceum: 73
Celkem podáno přihlášek: 476

Hodnocení účastníků 1. kola přijímacího řízení
Opravené hodnocení účastníků 1. kola přijímacího řízení

Hodnocení účastníků 1. kola přijímacího řízení - NT

Seznam přijatých uchazečů

 podmínky přijetí jsou ke stažení zde

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení

(3/2023)

Čl. 1

Přihlášky ke vzdělávání v 1. ročníku na školní rok 2023/2024 do denní formy vzdělávání přijímá škola do 1. 3. 2023. Přihlášky je možné poslat poštou na adresu Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 38/1971, 120 00 Praha 2 nebo doručit osobně do sekretariátu školy ve 2. patře budovy v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin, v době prázdnin od 8:30 do 11:30 hodin.

Čl. 2

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů podle oborů vzdělání a zaměření školních vzdělávacích programů (ŠVP):

78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP: Ekonomické lyceum.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30 (1 třída).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Ekonomika a podnikání v Evropské unii,

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30 (1 třída).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Cestovní ruch.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60 (2 třídy).

Celkový předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 120, celkový předpokládaný počet otevíraných tříd je nejvýše 4. V přihlášce je nutné uvést školní vzdělávací program!

Čl. 3

Prvním kritériem přijímacího řízení jsou výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Hranice úspěšnosti v jednotné příjímací zkoušce je získání nejméně 30 bodů celkem (z obou předmětů dohromady) z maximálně možných 100 bodů. Uchazeči, kteří v jednotné přijímací zkoušce získají méně než 30 bodů, nebudou přijati.

Čl. 4

Druhým kritériem přijímacího řízení je hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. V souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se do průměru nezahrnuje klasifikace na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, v případě předložení tohoto vysvědčení nebo zápis těchto známek se dvakrát hodnotí prospěch za 1. pololetí tohoto školního roku. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a matematicky se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Průměrný prospěch se převede na bodové hodnocení takto:

a)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče menší nebo roven 2,40, převede se na bodové hodnocení lineárně tak, že průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 100 bodů a průměrnému prospěchu 2,40 odpovídá 0 bodů. Tomu odpovídá v uzavřeném intervalu  například lineární funkce (je ke stažení v podmínkách přijetí), kde y je bodové hodnocení a x je průměrný prospěch.

b)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče větší než 2,40, jeho bodové hodnocení je 0 bodů.

Druhé kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Čl. 5

Uchazeči, kteří splnili hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce, budou přijímáni na základě váženého aritmetického průměru vypočteného z prvního a z druhého kritéria, a to až do naplnění předpokládaného počtu uchazečů. V případě, že by stejného váženého aritmetického průměru dosáhlo více uchazečů, jejich pořadí se stanoví podle průměrného prospěchu podle čl. 4, v případě stejného průměrného prospěchu dále podle průměru známek na vysvědčení v předmětech český jazyk, matematika a povinné cizí jazyky.

Čl. 6

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze základní školy či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, nebo jim nebudou potvrzeny výsledky vzdělávání základní školou, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. Vzor přihlášky je možné získat na webových stránkách MŠMT nebo školy www.oavin.cz v sekci Uchazeči/Přijímací řízení. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není třeba.

Čl. 7

Seznam registračních čísel přijatých uchazečů se zveřejňuje na webových stránkách školy a na vývěsce školy, registrační číslo je uvedeno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce a na zkušební dokumentaci. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou bez zbytečného odkladu.

Čl. 8

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona a osoby podle zákona č. 67/2022 Sb. nekonají na žádost podanou současně s přihláškou jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Splnění uvedených podmínek doloží současně s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky.

Čl. 9

První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy podle § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022., vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 

V Praze dne 27. 1. 2023

  RNDr. Milan Macek, CSc.

  ředitel


Další informace a formuláře