Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Třídy a cizí jazyky ke dni 12. 6. 2024

Výsledky přijímacího řízení:
Školní vzdělávací program Obchodní akademie - cestovní ruch
Školní vzdělávací program Obchodní akademie - ekonomika a podnikání v Evropské unii
Školní vzdělávací program Ekonomické lyceumŘeditel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení

(01/2024)

Čl. 1

Přihlášky ke vzdělávání v 1. ročníku, denní forma vzdělávání, na školní rok 2024/2025 se podávají do 20. 2. 2024. Přihlášku s přílohami je možné podat prostřednictvím informačního systému, nebo v podobě výpisu z informačního systému, nebo na tiskopisu. Dokumenty v listinné podobě je možné poslat poštou na adresu Obchodní akademie Vinohradská, Vinohradská 38/1971, 120 00 Praha 2 nebo doručit osobně do sekretariátu školy ve 2. patře budovy v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin, v době prázdnin od 8:30 do 11:30 hodin.

Čl. 2

Počet přijímaných uchazečů podle oborů vzdělání a zaměření školních vzdělávacích programů (ŠVP):

78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP: Ekonomické lyceum.

Počet přijímaných uchazečů je 30 (1 třída).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Ekonomika a podnikání v Evropské unii,

Počet přijímaných uchazečů je 60 (2 třídy).

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP: OA-Cestovní ruch.

Počet přijímaných uchazečů je 60 (2 třídy).

V přihlášce je nutné uvést ŠVP.

Čl. 3

Prvním kritériem přijímacího řízení jsou výsledky jednotných zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce je získání nejméně 30 bodů celkem (z obou předmětů dohromady) z maximálně možných 100 bodů. Uchazeči, kteří v jednotné zkoušce získají méně než 30 bodů, nebudou přijati.

Čl. 4

Druhým kritériem přijímacího řízení je hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích a matematicky se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Průměrný prospěch se převede na bodové hodnocení takto: 

a)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče menší nebo roven 2,40, převede se na bodové hodnocení lineárně tak, že průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá 100 bodů a průměrnému prospěchu 2,40 odpovídá 0 bodů. Tomu odpovídá v uzavřeném intervalu  například lineární funkce (funkce je ke stažení v souboru pdf), kde y je bodové hodnocení a x je průměrný prospěch.

b)  Pokud je průměrný prospěch uchazeče větší než 2,40, jeho bodové hodnocení je 0 bodů.

Druhé kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

U uchazečů, kteří předloží výsledky vzdělávání za školní rok 2019/2020, se do průměru nezahrnuje klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020, místo toho se dvakrát započte průměrný prospěch za 1. pololetí tohoto školního roku. Uchazeč, který výsledky vzdělávání nepředloží, bude hodnocen za toto kritérium 0 bodů. Pozdější termín pro předložení podkladů se nestanovuje.

Čl. 5

Uchazeči, kteří splnili hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce, budou přijímáni na základě váženého aritmetického průměru vypočteného z prvního a z druhého kritéria, a to až do naplnění počtu uchazečů. V případě, že by stejného váženého aritmetického průměru dosáhlo více uchazečů, jejich pořadí se stanoví podle průměrného prospěchu podle čl. 4, v případě stejného průměrného prospěchu dále losováním.

Čl. 6

Nekoná se školní přijímací zkouška ani talentová zkouška. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání není stanovena.

Čl. 7

Uchazeči předkládají současně s přihláškou kopie vysvědčení, které nemusí být úředně ověřené, vysvědčení musí být ve srozumitelném jazyce, případně do tohoto jazyka přeloženo. Vysvědčení lze nahradit výpisem z evidence školy, ve kterém je uvedena klasifikace.

Čl. 8

Osoby, na které se vztahuje § 20 školského zákona, nekonají na žádost podanou současně s přihláškou jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Splnění zákonem stanovených podmínek a všechny žádosti doloží současně s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky v době stanovené pro zahájení didaktického testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, tyto osoby se shromáždí ve 2. patře budovy před sekretariátem školy. V případě, že tato osoba nekoná jednotnou zkoušku v budově Vinohradská 38, Praha 2, pak ověření proběhne dne 16. 4. 2024 v 10:00 hodin, tyto osoby se shromáždí ve 2. patře budovy před sekretariátem školy. Součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce. Hranice úspěšnosti těchto osob v redukovaném hodnocení jednotné zkoušky je 15 bodů.

Čl. 9

Přijatí uchazeči mají možnost volby 2. cizího jazyka z nabídky němčina, španělština, ruština. Informaci, na jaký 2. cizí jazyk chtějí být zařazeni, pošlou do 3 dnů po vyhlášení výsledků kola na e-mailovou adresu info@oavin.cz nebo v listinné formě na adresu školy. V každé třídě budou otevřeny dvě skupiny 2. cizího jazyka, přednost při zařazení dostanou přijatí uchazeči, kteří se lépe umístí v přijímacím řízení.

Čl. 10

Přijímací řízení vyhlašuje ředitel školy podle § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze dne 31. 1. 2024

  RNDr. Milan Macek, CSc.

  ředitel

Přijímací řízení ke stažení ve formátu pdf


Přijímací řízení na školní rok 2023/2024 

Počty podaných přihlášek:
OA-ekonomika a podnikání v EU: 175
OA-cestovní ruch: 228
Ekonomické lyceum: 73
Celkem podáno přihlášek: 476

Další informace a formuláře